Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandets vej Oversvømmelser

Oversvømmelser

Oversvømmelser er naturens orden for en stor å eller flod som Gudenåen.Vandet kan når som helst brede sig ud over ådalen som en naturlig del af åens rytme.

Billedtekst: Om vinteren og foråret bliver engene i Klosterkær nær Gudenåens udløb i Mossø ofte forvandlet til et stort vådområde med masser af vandfugle. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Åen vil gerne brede sig ud over bredderne

Flere gange hvert år bliver vandstanden i Gudenåen så høj, at den går over sine bredder. Det er naturligt for en stor å eller flod.

De fleste oversvømmelser opstår på strækninger, hvor åens fald er ringe, især i den store floddal ud mod Randers Fjord. Ved Randers forstærkes oversvømmelserne, når det blæser fra øst og der presses vand ind i fjorden fra Kattegat.

Oversvømmelserne langs Gudenåen forventes at tage til i fremtiden, også om sommeren, hvor der kommer flere kraftige regnskyl.

Mere nedbør vil også ændre dannelsen af grundvand og der vil flere steder ske grundvandsstigninger. Et stigende grundvandsspejl kan give problemer med afvanding i lavtliggende områder som f.eks. ånære arealer. 

Både ulemper og fordele

Nogle steder er oversvømmelserne et problem, fordi de truer bebyggelser og landbrugsjord. Andre steder kan vandet brede sig uden at være til skade for huse og marker. Her skaber vandet midlertidige miljøperler med vandfugle og vådområder, som fjerner næringsstoffer fra vandet.

Vandplanter holder på vandet

Vandet i Gudenåen er blevet mere klart de senere årtier, og der er kommet flere planter om sommeren. Det øger åens ”ruhed”, så vandet holdes tilbage og dette kan nogle steder medføre, at der opstår oversvømmelser.

Hvordan kan oversvømmelser håndteres?

De senere år er det blevet arbejdet målrettet på at afdække mulige løsninger og muligheder for at håndteres oversvømmelser langs Gudenåen. Gudenåen har været med i et stor EU-projekt: Coast to Coast Climate Challenge - hvor der er udviklet en vandløbsmodel og undersøgt forskellige løsningsscenarier.

De 7 Gudenå kommuner har ligeledes i fællesskab udarbejdet en helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen, hvor håndteringen af vand er undersøgt gennem 4 forskellige tilgange (se billedet nedenfor).

Den overordnede konklusion gennem dette arbejde er tilpasse Gudenåen til de nuværende og fremtidige vandmængder og sikre lokalt, hvor der findes højværdi elementer som bygninger, veje mv.

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk