Mere vand uden for åen

Indsatsen for et bedre miljø og klimatilpasning peger i samme retning. Flere arealer langs Gudenåens vandløb skal tages ud til periodisk oversvømmelse.

Foto af oversvømmelser ved Kloster Kær

Billedtekst: Der er behov for at slippe vandet mere fri i ådalene. Fotoet viser oversvømmelser langs Gudenåen i Klosterkær. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Mere vand — færre marker

Staten har besluttet at der fremover skal laves flere vådområder og minivådområder langs de danske vandløb for at mindske mængden af næringsstoffer, som strømmer ud til søer og kystområder.

Det gælder også for Gudenåens vandløb - både langs hovedløbet i selve Gudenådalen og langs de andre åer og vandløb i oplandet.

Det er endnu uvist, hvor alle de nye vådområder skal ligge. Arbejdet med at planlægge vådområderne og få dem forhandlet på plads med lodsejerne vil i årene frem være en af de største opgaver for Gudenåens kommuner og for Gudenåkomitéen.

Ådalene og klimatilpasning

Gudenåkommunerne har i de seneste år har lagt planer for, hvordan de fremover skal håndtere de forventede større mængder vand fra nedbøren. Mange steder i byerne er de i gang med at etablere bassiner og lavninger, hvor vandet kan holdes tilbage eller nedsives.

En effektiv lokal klimatilpasning vil være med til at dæmpe de store udsving i vandstand og vandføring i Gudenåens vandløb.

Men byernes klimatilpasning kan ikke tage al overskuddet af vand i de mest ekstreme perioder i fremtiden. Der vil stadig strømme store mængder vand ud fra naturarealer og marker og få vandløbene til at gå over deres bredder.