Skip til hoved indholdet
    Hjem Vision og handling Mere vand uden for åen

Mere vand uden for åen

Indsatsen for et bedre miljø og klimatilpasning peger i samme retning. Flere arealer langs Gudenåens vandløb skal tages ud til periodisk oversvømmelse.

Oversvømmede landarealer langs Gudenåen ved Klosterkær

Billedtekst: Der er behov for at slippe vandet mere fri i ådalene. Fotoet viser oversvømmelser langs Gudenåen i Klosterkær. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Mere vand — færre marker

Staten har besluttet at der fremover skal laves flere vådområder og minivådområder langs de danske vandløb for at mindske mængden af næringsstoffer, som strømmer ud til søer og kystområder.

Det gælder også for Gudenåens vandløb - både langs hovedløbet i selve Gudenådalen og langs de andre åer og vandløb i oplandet.

Det er endnu uvist, hvor alle de nye vådområder skal ligge. Arbejdet med at planlægge vådområderne og få dem forhandlet på plads med lodsejerne vil i årene frem være en af de største opgaver for Gudenåens kommuner og for Gudenåkomitéen.

Hvor kommer vandet fra

Oplandet til Gudenåen er særligt domineret af landbrug, natur og skovarealer. Kun ca. 5% af det samlede areal er bymæssig bebyggelse. Derfor er vantilførslen til Gudenåen styret af den arealafstrømning som sker fra marker, skove og naturarealer gennem de mindre vandløb til Gudenåen.

Afstrømningen fra byerne har kun meget minimal betydning for vandstanden. Beregninger fra Gudenåmodellen viser, at hvis der sker 100% forsinkning fra alle de bymæssige områder vil det kun sænke vandstanden 1-2 centimeter. 

BaseMap arealanvendelse opgjort dels for Gudenåopland og Gudenådal

Tabel: BaseMap arealanvendelse opgjort dels for Gudenåopland og Gudenådal.

Se C2C CC Gudenåen - Klimatilpasning og varsling s. 70.

I hvilken retning skal det gå?

Miljø og klimatilpasning vil samme vej. Knapperne skal drejes hen mod mere frit vand i ådalene. Tegning Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning, der viser hænder som skruer på miljø- og klimaknapper

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk