Skip til hoved indholdet
    Hjem Et bedre miljø Mange slags påvirkninger

Mange slags påvirkninger

Miljøet i Gudenåens vandsystemet afspejler, hvordan vi dyrker jorden og skaffer os af med spildevandet fra land og by.

ogle af de mange påvirkninger af Gudenåens vandsystem

Billedtekst: Nogle af de mange påvirkninger af Gudenåens vandsystem. Tegning: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan.

Forurenende stoffer

I 1970’erne og 1980’erne blev der ledt store mængder organisk stof, eller ”skidt og møg”, ud i Gudenåens vandløb fra huse, møddinger og gylletanke. Omsætningen —”forrådnelsen” — tappede ilten fra vandet til skade for smådyr og fisk.

I dag renses spildevandet bedre, og den organiske forurening er blevet meget mindre. Men der udledes stadig for meget kvælstof og fosfor med spildevandet og fra landbrugets marker.

Kvælstof og fosfor er næringsstoffer, som fører til ekstra vækst af alger, uklart vand og dårlige iltforhold i søerne og Randers Fjord.

Førhen endte kviksølv og mange andre miljøfarlige stoffer fra industri og landbrug i Gudenåen. Nogle søer og Randers Fjord forurenes stadig med miljøfarlige stoffer, og en del er ophobet i bunden af søerne og fjorden fra tidligere tiders udledninger.

Fysiske påvirkninger

Mange af Gudenåens vandløb er påvirket af opstemninger, grødeskæring, oprensninger og rørlægning. Men langt mindre end for få årtier siden. De fleste store opstemninger er fjernet, og når der skæres grøde, sker det miljøvenligt af hensyn til planter og dyr.

Mennesker og dyr

Der bor cirka 320.000 indbyggere i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord. Befolkningstætheden er knap 100 indbyggere / km2. De fleste bor i Silkeborg, Viborg og Randers. Op mod 75.000 eller cirka 25 % bor i det åbne land.

Tegning, der visr masser af mennesker i Gudenåens opland

Tætheden af husdyr i Gudenåens opland er 0,8 enheder per ha. Dyrenheder (DE) er et tal for mængden af husdyr beregnet ud fra deres udskillelse af kvælstof i afføring og urin. 1 DE svarer til 100 kg kvælstof. Omregnet til slagtegrise svarer antallet af husdyr til cirka 9 mio. I virkeligheden er husdyrproduktionen i oplandet fordelt på 57 % svin, 40 % kvæg og 3 % andre dyr. Kilde:1.5 Randers Fjord, Hovedopland Gudenå og Randers Fjord. Resumé af Basisanalysen og forslag til Væsentlige Vandforvaltningsmæssige Opgaver.

Tegning, der viser masser af husdyr i Gudenåens opland

Tegninger: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

 

Tegning, der uformelt viser en mand, der står og tisser

Alle stoffer i vandet påvirker Gudenåens vandmiljø, både de stoffer, som stammer fra mennesket selv… 

Tegning, der uformelt viser en gris, der står og tisser

... og fra husdyr. Tegning Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

 

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk