Skip til hoved indholdet
    Hjem Et bedre miljø Kvælstof og fosfor - for meget af det gode

Kvælstof og fosfor - for meget af det gode

Forureningen af Gudenåen med kvælstof og fosfor er mindsket. Men der udledes stadig for meget, hvis vi ønsker en god miljøtilstand i søerne og i Randers Fjord.

Traktor der bringer gylle ud på mark i Gudenåens opland

Billedtekst: Der bringes gylle ud på mark i Gudenåens opland. Foto: Jens Muff Hansen/Naturplan.

Mindsket forurening

Siden 1980’erne er mængden af kvælstof, som ledes med vandet fra Gudenåens hovedopland ud i Randers Fjord, mindsket med 50 %. Og tilledningen af fosfor er mindsket 70 %.

Det er godt nyt, for kvælstof og fosfor er næringsstoffer, som fører til øget vækst af alger og uklart vand i søerne og Randers Fjord.

I dag ender cirka 3000 tons kvælstof i Randers Fjord hvert år, i starten af 1980’erne var mængderne mere end 7500 tons. Afstrømningen af fosfor er faldet fra cirka 400-450 tons til cirka 100 tons.

Der skal mere til

Men der skal mere til for at forbedre vandmiljøet. Mængden af næringsstoffer i vandet er stadig alt for stor. 

Ifølge statens vandområdeplan 2021-2027 skal der fjernes yderligere 575 tons kvælstof årligt for at opnå et godt miljø i Randers Fjord.

Desuden skal der fjernes fosfor fra de fleste søer i Gudenåens opland. Mængderne svinger fra nogle få kilogram i nogle søer til næsten 5,3 tons årligt for Gudensø’s vedkommende.

Afstrømning

Grafer fra vandplanen for Gudenåens opland. Man kan se, at der udledes mindre kvælstof og fosfor end før til Randers Fjord

Billedtekst: Grafer fra vandplanen for Gudenåens opland. Man kan se, at der udledes mindre kvælstof og fosfor end før til Randers Fjord

De to øverste diagrammer viser faldet i afstrømningen af kvælstof og fosfor fra hele Gudenåsystemets opland til Randers Fjord fra 1978 til 2009.

Det nederste diagram viser afstrømningen af vand i samme periode. Faldet i afstrømningen af de to næringsstoffer er sket, selvom der næsten ikke er forskel i afstrømningen af vand.

Lagkagerne til højre viser, at den største kilde til forurening med kvælstof er landbruget. De største udledninger af fosfor stammer fra landbrug, spredte bebyggelser og fra den naturlige baggrundsbelastning.

Yderst til højre på graferne for kvælstof og fosfor er vist søjler med baseline. Niveauerne angiver de mængder, som det forventes, at miljøet kan tåle.

Kilde: Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5. Vanddistrikt: Jylland og Fyn.

Foto af traktor, der pløjer

For mange næringsstoffer fra landbrugets marker ender stadig i Gudenåen. Risikoen for udvaskning af kvælstof og fosfor er størst fra nøgne marker, især når det regner kraftigt. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk