Oversvømmelser - skidt eller godt?

Hvor skal vi undgå oversvømmelser? Og hvor skal vi acceptere oversvømmelser? Det er vigtige spørgsmål at besvare, for at vi kan få en god forvaltning af Gudenåen.

Foto, der viser oversvømmet kornmark ved Åbro ved Langå

Billedtekst: Store åer som Gudenåen går jævnligt over deres bredder. Det hører til naturens orden. Her ses marker og vådområder ved Åbro ud for Langå efter regnskyl i august 2010. Foto: Hanne Wind-Larsen, Randers Kommune.

Sikkerhed mod oversvømmelser

For mange mennesker skal Gudenåen først og fremmest aflede vandet. De fleste vil gerne være sikret mod, at marker, huse og haver eller veje og kloakker står under vand.

Oversvømmelser har især betydning for mennesker, der har landbrugsjord eller huse på de lave arealer tæt ved vandet.

Men der kan være store modsatrettede interesser på spil ved oversvømmelser .

Genskabte vådområder

Mange bredejere har de seneste årtier indrettet sig, så eventuelle oversvømmelser ikke er til skade for deres arealer eller ejendomme. Og mange steder er der indgået aftaler om at genskabe områder i ådalene, hvor oversvømmelser ligefrem er ønskeligt og positivt.

Når vandet breder sig på enge og på andre udyrkede steder i ådalene, fjernes der store mængder næringssalte. Det giver rent vand i åen og i de søer, som vandet strømmer igennem — og i Randers Fjord.

Så vandet skal ikke altid væk — alle steder — for enhver pris, hvis vi ønsker et godt vandmiljø.

Oversvømmelser

Kort, der viser eksempler på steder langs Gudenåens hovedløb, hvor der ofte sker oversvømmelser

Kortet viser nogle af de steder, hvor Gudenåens hovedløb ofte går over sine bredder. I fremtiden forventes flere oversvømmelser på grund af øget nedbør og flere kraftige regnskyl og skybrud om sommeren. Kort og tegninger: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning, der viser tekniker, der måler vandstand. Situationener ved lav og høj vandstand

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.