Rent og beskidt vand må ikke blandes

Tidligere blev regnvand og spildevand ledt til samme rørsystem. Nu leder man regnvand og spildevand til to adskilte rørsystemer.

Skitse, der viser, at blandet regnvand og spildevand løber ud i åen under skybrud ved fælles kloakering. Ved seperat kloakering løber der kun regnvand ud i åen ved skybrud

Billedtekst: Tegningen viser forskellen på fælleskloakerede og separatkloakerede områder. Ved separatkloakering undgår man at udlede fortyndet spildevand ud i miljøet ved overbelastning af rørsystemet under kraftig regn. Tegning: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan. Du kan se figuren i større udgave her.

Mindre tryk på renseanlæggene

I mange boligområder i Gudenåens opland, der tidligere var fælleskloakerede, er kloakvandet fra husene blevet adskilt (separeret) fra regnvandet. Som eksempel kan nævnes, at 70 % af boligarealerne i Skanderborg Kommune i dag er separatkloakeret.

Hver for sig

Fidusen er, at regnvandet fra tage og veje løber i egne rør ud til vandløbene gennem regnvandsbassiner i stedet for at løbe sammen med spildevandet hen til renseanlæggene.

Ved at regnvandet løber i egne rør undgår man, at udlede urenset spildevand ud i vandløb og søer ved kraftig regn og skybrud.

Fra negativt til positivt

Kommunerne arbejder også på at klimatilpasse afledningen af regnvandet.

I stedet for at bygge store og dyre kloakker til at sikre huse og veje mod oversvømmelser parkeres vandet i lavninger og bassiner rundt om i byerne under skybrud. Herfra siver regnvandet langsomt ud i vandløbene eller ned i jorden.

Klimatilpassede lavninger med regnvand er til fordel for miljøet, og de skaber blå og grønne områder med masser af liv, tæt på byens befolkning.